(Artikelen 13 en 14 VERORDENING (EU) 2016/679)

BRE.MA. GROUP S.r.l. met hoofdzetel in Via Fornace, 20 – 35010 San Pietro in Gu (Padua), BTW-nummer 02384270282 , verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van “Verwerkingsverantwoordelijke” conform de artikelen 13 en 14 van de Europese Verordening nr. 679/2016 (hierna “EU-verordening”), zoals hieronder aangegeven: 

De persoonsgegevens die worden verwerkt

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert u dat uw persoonlijke identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, familienaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of betalingsgegevens, enz.), hierna “persoonsgegevens” of “gegevens”, kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de EU-verordening, evenals de gegevens die in het verleden mondeling of via derden werden verkregen, en de gegevens die in de toekomst zullen worden verzameld. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de gegevens op een wettige manier, met name voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent of om handelingen te verrichten op verzoek van de betrokken partij (bijv. opstellen van een offerte, enz.) conform art. 6 van de EU-verordening. Met gegevensverwerking wordt bedoeld: elke mogelijke bewerking of operatie die op deze persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, raadplegen, verwerken, wijzigen, selecteren, verwijderen, vergelijken, gebruiken, onderling combineren, blokkeren, communiceren, verspreiden, vernietigen.

Rechtsgronden en Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrondslag: EU-verordening nr. 679/2016

2A) zonder uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, lid b), c), e) van de EU-verordening), voor de volgende doeleinden:

– voldoen aan de precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen waarbij u betrokken partij bent;
– voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verplichtingen voortvloeiende uit een verordening, een communautaire wetgeving of een gerechtelijk bevel (bijvoorbeeld in verband met witwaspraktijken);
– uitoefenen van de rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld het recht op verdediging voor de rechtbank;
– voeren van de algemene boekhouding;
– voor managementdoeleinden (facturatie, documentbeheer, enz.);
– voor het beheer van vorderingen;
– voor statistische analyse en kwaliteitscontrole;
– voor verzekeringsbeheer;
– voor technische ondersteuning.

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de volgende wettelijke of contractuele verplichtingen:

– Technische en functionele toegang tot de website, er worden geen gegevens bewaard na het sluiten van de browser;
– Geavanceerde navigatiedoeleinden of gepersonaliseerd content management;
– Statistische doeleinden en analyse van navigatie en gebruikers.

2B) Enkel met uw uitdrukkelijke en afzonderlijke toestemming (art. 7 van de EU-verordening), voor de volgende commerciële en/of marketing- en/of profileringsdoeleinden:

– het verzenden via e-mail, post, en/of sms en/of telefoon van nieuwsbrieven, commerciële boodschappen en/of reclamemateriaal in verband met producten of diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke en/of berichten om inzicht te verkrijgen in de mate van tevredenheid over de kwaliteit waarop uw aanvraag werd behandeld;
– het verzenden via e-mail, post en/of sms en/of telefoon van commerciële en/of promotionele boodschappen van derden (bijvoorbeeld zakenpartners).

Hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt

De verwerking van uw persoonsgegevens kan elk type handeling omvatten zoals vermeld in art. 4, lid 2) van de EU-verordening, waaronder: het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, bewaren, uitwerken of wijzigen, selecteren, raadplegen, gebruiken, communiceren door overdracht, verspreiden of enige andere vorm van ter beschikking stellen, vergelijken of onderling combineren, beperken, verwijderen of vernietigen, blokkeren. Uw persoonsgegevens worden zowel verwerkt in papieren als elektronische vorm en/of volgens geautomatiseerde processen (waarbij de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gegarandeerd).

Hoe lang uw persoonsgegevens en andere informatie worden bewaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens zolang deze nodig zijn om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen, en in ieder geval niet langer dan de wettelijke termijn na beëindiging van de overeenkomst voor de doeleinden die hierin worden vermeld. Wat betreft de persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketing- en commerciële doeleinden, deze worden bewaard volgens het principe van evenredigheid, totdat de beoogde doeleinden van de verwerking zijn bereikt of tot de uitdrukkelijke toestemming door de belanghebbende wordt ingetrokken. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hoe dan ook de gegevens niet langer verwerken dan 3 jaar na het verzamelen ervan.

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden “op een rechtmatige, correcte en transparante manier” verwerkt, waarbij uw privacy en rechten worden beschermd.

De belanghebbende verbindt zich ertoe geen materiaal van onderstaande aard in te vullen of via de website te verzenden:

inhoud die intimiderend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, racistisch, discriminerende of haatdragend, bedreigend, schandelijk of godslasterlijk is; die aanzet tot geweld; de geheimhoudingsverplichtingen schendt; de privacy schendt of die op een of andere manier hinder of schade zou kunnen veroorzaken; of die gedrag vertegenwoordigt of aanmoedigt dat als vorm van misdaad kan worden beschouwd; die verwarring zou kunnen veroorzaken in verband met aansprakelijkheid; die op een of andere manier zou ingaan tegen de wet, de openbare orde of publieke moraal of die de rechten van derden waar ook ter wereld zou schaden; of die schade veroorzaakt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virussen, ‘logic bombs’, Trojaanse paarden, wormen, defecte onderdelen, corrupte gegevens of andere software die schadelijk is of de inhoud kan beschadigen). De gebruiker mag geen misbruik maken van de website (inclusief, bij wijze van voorbeeld, het uitvoeren van hacking-activiteiten).

 

Toegang tot uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de doeleinden vermeld in punt 2.A) en 2.B):

– aan partners, werknemers en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke in Italië en in het buitenland, in hun hoedanigheid van aangestelde persoon en/of intern personeelslid verantwoordelijk voor de verwerking en/of systeembeheerders;
– aan derden of andere entiteiten die uitbestede activiteiten uitvoeren namens de Verwerkingsverantwoordelijke, in hun hoedanigheid van externe gegevensverwerkers (bijvoorbeeld: geassocieerde bedrijven, advocaten, gegevensverwerkende bedrijven, certificerende instanties, boekhouder/belastingadviseur en in het algemeen aan alle instanties die verantwoordelijk zijn voor controles en audits met betrekking tot de correcte uitvoering van de bovengenoemde doeleinden, kredietinstellingen, beroepspraktijken, adviseurs, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten, financiële kantoren, gemeentelijke instanties en/of gemeentelijke diensten, adviseurs, nutsbedrijven en bedrijven voor veiligheid op het werk, die op hun beurt de gegevens kunnen doorgeven of toegang kunnen verlenen aan hun aandeelhouders, gebruikers en desbetreffende personen voor specifiek marktonderzoek. De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen ook in Italië en in het buitenland worden bekendgemaakt aan onderaannemers, leveranciers, beheerders van informatiesystemen, transportbedrijven, vervoerders en douanebeambten).
Kortheidshalve is de gedetailleerde lijst van deze personen beschikbaar op ons kantoor en staat tot uwer beschikking.

Communicatie van uw persoonsgegevens

Zonder uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, lid b) en c) van de EU-verordening), kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens bekendmaken voor de doeleinden vermeld in punt 2.A) aan toezichthoudende autoriteiten, gerechtelijke autoriteiten, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten, personen aan wie het wettelijk verplicht is deze gegevens te communiceren voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

Deze personen verwerken de persoonsgegevens in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Tijdens en na de navigatie kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt, met name aan:

– Google: advertentiedienst, advertentiedoelgroep, analyse en metingen, content personalisatie, optimalisatie;

– Google AdWords: advertentiedienst, advertentiedoelgroep, analyse en metingen, content personalisatie, optimalisatie;

– Google Analytics: advertentiedoelgroep, analyse en metingen, optimalisatie.

Uw persoonsgegevens worden niet verspreid.

Gegevensoverdracht

De persoonsgegevens worden bewaard op apparaten die zich op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke of bij providers binnen de Europese Unie bevinden. Het spreekt vanzelf dat de Verwerkingsverantwoordelijke, indien nodig, het recht heeft om de gegevens ook naar niet-EU-landen te verplaatsen. In dat geval verzekert de Verwerkingsverantwoordelijke zich er nu reeds van dat de doorgifte van gegevens naar niet-EU-landen zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, mits de contractbepalingen en standaardcontroles van de Europese Commissie.

Zowel wat betreft de gegevens aanwezig op eigen apparaten als alle gegevens aanwezig bij providers, heeft de Verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 van de EU-verordening.

Navigatie: uw navigatiegegevens kunnen tevens worden overgedragen, beperkt tot de hierboven aangegeven doeleinden, aan de volgende landen: – EU-landen, – Verenigde Staten.

Beheer van cookies: als u twijfels hebt of als u bezorgd bent over ons gebruik van cookies, kunt u altijd actie ondernemen om te voorkomen dat ze worden ingesteld, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen om bepaalde typen cookies te blokkeren.

Aangezien elke browser, en vaak verschillende versies van dezelfde browser, aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen, kunt u onafhankelijk actie ondernemen via uw browserinstellingen. U vindt gedetailleerde informatie over de procedure in de handleiding van uw browser.

Aard van het verstrekken van gegevens en gevolgen van de weigering om te antwoorden

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden vermeld in punt 2.A) is verplicht. Bij afwezigheid daarvan kunnen we onze diensten zoals aangegeven in 2.A) niet garanderen.

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden vermeld in punt 2.B) is optioneel. U kunt er dus voor kiezen om geen gegevens te verstrekken of weigeren de reeds verstrekte gegevens te laten verwerken: in dit geval zult u geen nieuwsbrieven, commerciële boodschappen en reclamemateriaal en/of dergelijke ontvangen die verband houden met de aangeboden diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke.

U behoudt wel het recht op de diensten die zijn vermeld in punt 2.A).

 

Rechten van de belanghebbende

In uw hoedanigheid van belanghebbende heeft u de volgende rechten zoals beschreven in art. 15 van de EU-verordening:

  1. U heeft het recht op bevestiging van de Verwerkingsverantwoordelijke of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt die op u betrekking hebben en in dit geval kunt u toegang krijgen tot deze persoonsgegevens, inclusief de volgende informatie:

a) de doeleinden van de verwerking;

b) de categorieën van de persoonsgegevens in kwestie;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de bewaartermijn van de verstrekte persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de gehanteerde criteria om deze periode te bepalen;

e) de belanghebbende heeft het recht de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, of de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht om tegen die verwerking bezwaar te maken;

f) het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Toezichthouder voor gegevensbescherming);

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de belanghebbende worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

h) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering volgens art. 22, leden 1 en 4 van de EU-verordening en, in dergelijke gevallen, belangrijke informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en de eventuele gevolgen van dergelijke verwerking voor de belanghebbende.

2. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de belanghebbende het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte.

3. Op verzoek verstrekt de Verwerkingsverantwoordelijke de belanghebbende een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Indien de belanghebbende om bijkomende kopieën verzoekt, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de belanghebbende zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

4. Het in lid 3 vermelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Waar van toepassing, kunt u bovendien ook de rechten uitoefenen waarnaar wordt verwezen in de artikelen 16 tot en met 21 van de EU-verordening, meer bepaald:

– het recht op rectificatie van de persoonsgegevens;

– het recht op vergetelheid (recht op wissing);

– het recht op beperking van de verwerking;

– het recht van gegevensoverdraagbaarheid;

– het recht van bezwaar tegen de verwerking;

– het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U hebt tevens het recht om een reeds gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet.

Persoonsgegevens die niet van de belanghebbende werden verkregen

Het kan voorkomen dat BRE.MA. GROUP niet de Verwerkingsverantwoordelijke is aan wie u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, maar mede-verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de externe gegevensverwerking is, waardoor uw gegevens in tweede instantie aan BRE.MA. GROUP werden doorgegeven ten gevolge van een overeenkomst tussen de partijen. In dit geval wordt erop gewezen dat BRE.MA. GROUP alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat u bent geïnformeerd en toestemming hebt gegeven voor de verwerking. U kunt BRE.MA. GROUP te allen tijde verzoeken hoe uw gegevens werden verzameld.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Hieronder brengen we informatie onder uw aandacht, niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook omdat transparantie en correctheid tegenover iedereen die onze website bezoekt een fundamenteel onderdeel is van ons bedrijf.

Verwerkingsverantwoordelijke.
De Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is
BRE.MA. GROUP S.r.l. met wie u contact kunt opnemen voor informatie of verzoeken op het volgende e-mailadres: info@pastabrema.it

Verwerkers
De actuele lijst van gegevensverwerkers wordt bewaard op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke.